การสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564
         เวลา 09.00 น. - 12.00 น. วิชาชีววิทยา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์
         เวลา 13.00 น. - 16.00 น. วิชาเคมี ฟิสิกส์
คอมพิวเตอร์

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือก

แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานราชการและมีรูปถ่ายติด เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
กรณีไม่มีหลักฐานตามข้างต้น ให้นักเรียนขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดมา ยืนยัน ในวันสอบคัดเลือก

หมายเหตุ

 1. ศูนย์ สอวน. ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ผู้สมัครสอบที่มี ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้องเข้าสอบ
 2. กรณีที่จ่ายเงินแล้ว แต่ไม่มีชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงิน มาแสดงพร้อมกับหลักฐานข้างต้นด้วย
                (ไม่รับพิจารณากรณีการโอนเข้าบัญชี)
 3. ประกาศเพิ่มเติมเฉพาะสาขา

 4.              3.1 สาขาเคมี ห้ามนำเครื่องคิดเลข เอกสาร เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรืออุปกรณ์อื่นที่ไม่จำเป็นเข้าห้องสอบ
               3.2 สาขาคณิตศาสตร์ ห้ามนำเครื่องคิดเลข เอกสาร เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรืออุปกรณ์อื่นที่ไม่จำเป็นเข้าห้องสอบ
               3.3 สาขาคอมพิวเตอร์ ห้ามนำเครื่องคิดเลข เอกสาร เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรืออุปกรณ์อื่นที่ไม่จำเป็นเข้าห้องสอบ

เนื้อหาวิชาที่สอบคัดเลือก

สาขาวิชา เนื้อหาวิชาสอบ
เคมี เนื้อหา
คณิตศาสตร์ เนื้อหา
ชีววิทยา เนื้อหา
คอมพิวเตอร์ เนื้อหา
ฟิสิกส์ เนื้อหา
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื้อหา
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื้อหา


  หมายเหตุ:
  • ให้นักเรียนสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชาๆละ ไม่เกิน 2 ศูนย์
  • กรณีนักเรียนต้องการแก้ไขข้อมูล อาทิเช่น เพศ ชื่อ-นามสกุล สนามสอบ ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขได้ผ่านทาง เว็บไซต์เท่านั้น ไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 หากพ้นกำหนดจะถือว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว
 1. เกณฑ์การตัดสิน เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุดตามจำนวนที่ระบุไว้ในแต่ละสาขา

สถานที่สอบคัดเลือก

สถานที่สอบคัดเลือกกำหนดไว้เป็นหน่วยสนามสอบ มี 7 แห่ง นักเรียนอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดใดให้ไปสอบที่โรงเรียนที่เป็นหน่วยสนามสอบของจังหวัดนั้น สำหรับหน่วยสนามสอบกำหนดไว้มีดังนี้

 • หน่วยสนามสอบที่ 1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • หน่วยสนามสอบที่ 2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
 • หน่วยสนามสอบที่ 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
 • หน่วยสนามสอบที่ 4 โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • หน่วยสนามสอบที่ 5 โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • หน่วยสนามสอบที่ 6 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (ทุกสาขา ยกเว้นสาขา ดาราศาสตร์ ม.ต้น และดาราศาสตร์ ม.ปลาย)
 • หน่วยสนามสอบที่ 7 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี (เฉพาะสาขา ดาราศาสตร์ ม.ต้น และดาราศาสตร์ ม.ปลาย)

ประกาศผลการคัดเลือก

การประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย 1 สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยจะแจ้งผลทางเว็บไซต์ http://www.olympic.sci.ubu.ac.th และโรงเรียนที่เป็นหน่วยสนามสอบในภายหลังจากวันประกาศผลทางเว็บไซต์
การประกาศผลสอบคัดเลือกให้ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประกาศผลก่อน ส่วนศูนย์โครงการโรงเรียนขยายผล สอวน. จะประกาศในภายหลัง

ระยะเวลาการเข้าค่ายอบรม

การเข้าค่ายอบรม จำนวน 2 ครั้ง คือ

 • ค่าย 1 ในระหว่างวันที่ 12 - 26 ตุลาคม 2564
 • ค่าย 2 ระหว่างวันที่ 10 - 24 มีนาคม 2565

สถานที่จัดอบรม

 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์

  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต้องรายงานตัวเข้าค่าย ภายในระหว่างวันที่ 25 - 32 กันยายน 2564 โดยสามารถแจ้งรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าอบรมค่าย ผ่านทางระบบยืนยันสิทธิ์ ทั้งนี้หากทางคณะฯ ไม่ได้รับการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

  การเข้าค่ายอบรม

  วัน เดือน ปี

  รายการ

  วันอังคารที่  12  ตุลาคม  2564

  รายงานตัวเข้าอบรมค่าย 1 เวลา 13.00 -16.00 น. พิธีเปิด เวลา 15.00 -16.00 น.

  วันพุธที่ 13 ตุลาคม  2564
  ถึงวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

  อบรมวิชาการ ค่าย 1 เวลา 08.00 – 18.00 น.

   

  การคัดเลือกตัวแทนศูนย์

  นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้เป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะต้องผ่านการอบรม จากนั้นศูนย์ฯ จะคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด สาขาวิชาละ 6 คน เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ร่วมกับศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. อื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อสรรหาผู้แทนนักเรียนไปเข้าค่ายโอลิมปิกของ สสวท. และคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป