การสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
         เวลา 09.00 น. - 12.00 น. วิชาเคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์
         เวลา 13.00 น. - 16.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือก

แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานราชการและมีรูปถ่ายติด เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
กรณีไม่มีหลักฐานตามข้างต้น ให้นักเรียนขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดมา ยืนยัน ในวันสอบคัดเลือก

หมายเหตุ

 1. ศูนย์ สอวน. ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ผู้สมัครสอบที่มี ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้องเข้าสอบ
 2. กรณีที่จ่ายเงินแล้ว แต่ไม่มีชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงิน มาแสดงพร้อมกับหลักฐานข้างต้นด้วย
                (ไม่รับพิจารณากรณีการโอนเข้าบัญชี)
 3. ประกาศเพิ่มเติมเฉพาะสาขา
 4.              3.1 สาขาเคมี ห้ามนำเครื่องคิดเลข เอกสาร เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรืออุปกรณ์อื่นที่ไม่จำเป็นเข้าห้องสอบ
               3.2 สาขาคณิตศาสตร์ ห้ามนำเครื่องคิดเลข เอกสาร เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรืออุปกรณ์อื่นที่ไม่จำเป็นเข้าห้องสอบ
               3.3 สาขาคอมพิวเตอร์ ห้ามนำเครื่องคิดเลข เอกสาร เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรืออุปกรณ์อื่นที่ไม่จำเป็นเข้าห้องสอบ

เนื้อหาวิชาที่สอบคัดเลือก

 1. วิชาที่สอบแต่ละสาขากำหนดให้สอบ 1 วิชา ดังนี้
  รหัสวิชาสาขาวิชา เนื้อหาวิชาที่สอบลักษณะข้อสอบ
  01 ชีววิทยา เนื้อหาชีววิทยาและนิเวศวิทยา ชั้น ม. 4 – 6
  1. ปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 130 ข้อ (130 คะแนน)
  02 เคมี

    เนื้อหาในการออกข้อสอบ
  ขอบเขตของเนื้อหาตาม หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เคมีเล่ม 1 และ เล่ม 2 ของสสวท. ข้อสอบวัดพฤติกรรมระดับความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือประเมินค่า(ไม่เอาความจำ) และมีความยากง่าย ในระดับ ปานกลาง หรือ ยาก
  รายละเอียดแต่ละหัวข้อ
  1.  อะตอมและตารางธาตุ
  -โครงสร้างอะตอม (แบบจำลองอะตอม อนุภาคมูลฐาน สัญลักษณ์นิวเคลียร์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน)
  -ตารางธาตุ (สมบัติของธาตุตามหมู่ ตามคาบ)
  2.  พันธะเคมี
  -พันธะโววาเลนต์ (การเกิดพันธะ กฎออกเตต การเขียนสูตรและการเขียนชื่อ ความยาวและพลังงานพันธะ แรโซแนนซ์ รูปร่างโมเลกุล สภาพขั้ว สมบัติของสาร)
  -พันธะไอออนิก (การเกิดพันธะ โครงสร้างของสาร การเขียนสูตรและการเรียกชื่อ พลังงานการเกิดสาร สมบัติของสาร ปฏิกิริยาเคมี)
  -พันธะโลหะ (การเกิดพันธะ สมบัติของสาร)
  3.  สมบัติของธาตุและสารประกอบ
  -สมบัติของธาตุโลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ
  -ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบ
  -สมบัติของธาตุแทรนซิชันและสารประกอบของธาตุแทรนซิชัน
  -ธาตุกัมมันตรังสี (การเกิด การสลายตัว ครึ่งชีวิต ปฏิกิริยานิวเคลียร์)
  4.  ปริมาณสารสัมพันธ์
  -อะตอม โมเลกุล มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล
  -ความเข้มข้นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย สมบัติสารละลาย
  -สูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล
  -ปฏิกิริยาเคมี การเขียนสมการเคมี และการคำนวณที่เกี่ยวข้อง (มวลสาร ปริมาตรแก๊ส สารกำหนดปริมาณ ผลได้ร้อยละ)
  5.  ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
  -สมบัติของของแข็ง (การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง ชนิดผลึก การเปลี่ยนสถานะ)
  -สมบัติของของเหลว (ความตึงผิว การระเหย ความดันไอกับจุดเดือด)
  -สมบัติของแก๊ส (กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎรวมแก๊ส กฎแก๊สอุดมคติ การแพร่ของแก๊ส)

  1. ปรนัย 60 ข้อ 60 คะแนน.   2. อัตนัย 30 ข้อ 60 คะแนน
  (ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ)

  03 ฟิสิกส์

  เนื้อหาในการออกข้อสอบ
  1. การแปลงหน่วย
  2. กฎของการเคลื่อนที่
  3. หลักการอนุรักษ์โมเมนตัม
  4. หลักการอนุรักษ์พลังงาน
  5. การเคลื่นที่แบบโปรเจกไทล์
  6. การเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบวงกลม
  7. สภาวะสมดุลสถิต
  8. ไฟฟ้าสถิต
  9. ไฟฟ้ากระแสตรง
  10. พลังงานไฟฟ้า ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ
  11. ของไหล ความดันในของไหล
  12. การขยายตัวเชิงความร้อนของสาร
  13. กฎของแก๊ส
  14. เลนส์และกระจก

  1.ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ รวม 50 คะแนน

  2. เติมคำสั้นๆ  จำนวน 10 ข้อ  รวม 50 คะแนน
  04 คณิตศาสตร์

  เนื้อหาในการออกข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.4 ในเรื่องต่อไปนี้ เชต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น และระบบจำนวนจริง

  อัตนัยสั้น 15 ข้อ ข้อละ 4 คะแนนและอัตนัยยาว 5 ข้อ ข้อละ 8 คะแนน รวม 100 คะแนน

  (สามารถนำวงเวียนเข้าห้องสอบได้)
  05 คอมพิวเตอร์

  เนื้อหาในการออกข้อสอบ
  1. คณิตศาสตร์
  เนื้อหาคณิตศาสตร์หลัก และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ตามหลักสูตร สสวท. ระดับชั้น ม.4-ม.5 (สามารถออกในเนื้อหาระดับ ม.1-ม.3 ได้)
  2.กระบวนการคิด เป็นการประยุกต์คณิตศาสตร์

  ทุกระดับ

  แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
  จำนวน  100  ข้อ
  (  คณิตศาสตร์ 70  ข้อ

  กระบวนการ คิด  30  ข้อ )
  06 ดาราศาสตร์ ม.ต้น

  เนื้อหาในการออกข้อสอบ ไม่เกินชั้น ม.2  ได้แก่  ทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ  โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

  1. ปรนัย 60 ข้อ
  07 ดาราศาสตร์ ม.ปลาย

  เนื้อหาในการออกข้อสอบ ไม่เกินชั้น ม.5  ได้แก่ ทักษะคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

  1. ปรนัย 60 ข้อ
  หมายเหตุ:
  • ให้นักเรียนสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชาๆละ ไม่เกิน 2 ศูนย์
  • กรณีนักเรียนต้องการแก้ไขข้อมูล อาทิเช่น เพศ ชื่อ-นามสกุล สนามสอบ ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขได้ผ่านทาง เว็บไซต์เท่านั้น ไม่เกินวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2560 หากพ้นกำหนดจะถือว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว
 2. เกณฑ์การตัดสิน เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุดตามจำนวนที่ระบุไว้ในแต่ละสาขา

สถานที่สอบคัดเลือก

สถานที่สอบคัดเลือกกำหนดไว้เป็นหน่วยสนามสอบ มี 7 แห่ง นักเรียนอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดใดให้ไปสอบที่โรงเรียนที่เป็นหน่วยสนามสอบของจังหวัดนั้น สำหรับหน่วยสนามสอบกำหนดไว้มีดังนี้

 • หน่วยสนามสอบที่ 1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • หน่วยสนามสอบที่ 2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
 • หน่วยสนามสอบที่ 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
 • หน่วยสนามสอบที่ 4 โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • หน่วยสนามสอบที่ 5 โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • หน่วยสนามสอบที่ 6 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
 • หน่วยสนามสอบที่ 7 โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศผลการคัดเลือก

การประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย 1 สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559 โดยจะแจ้งผลทางเว็บไซต์ http://www.olympic.sci.ubu.ac.th และโรงเรียนที่เป็นหน่วยสนามสอบในภายหลังจากวันประกาศผลทางเว็บไซต์
การประกาศผลสอบคัดเลือกให้ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประกาศผลก่อน ส่วนศูนย์โครงการโรงเรียนขยายผล สอวน. จะประกาศในภายหลัง

ระยะเวลาการเข้าค่ายอบรม

การเข้าค่ายอบรม จำนวน 2 ครั้ง คือ

 • ค่าย 1 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 20 เดือนตุลาคม 2560
 • ค่าย 2 ระหว่างวันที่ 10 ถึง 24 เดือนมีนาคม 2561

สถานที่จัดอบรม

 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • โรงเรียนขยายผล ศูนย์ สอวน.
 • การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์

  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต้องรายงานตัวเข้าค่าย 1 ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 โดยสามารถแจ้งรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ได้ดังนี้

  • 1. ทางจดหมาย EMS มาที่งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
  • 2. ทางโทรสาร 0-4535-3422 และ 0-4535-3417
  • 3. ทางอีเมล์ได้ที่ servicesciubu@gmail.com
       ทั้งนี้หากทางคณะฯ ไม่ได้รับการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

  การเข้าค่ายอบรม

  วัน เดือน ปี

  รายการ

  วันพฤหัสบดีที่  5  ตุลาคม  2560

  รายงานตัวเข้าอบรมค่าย 1 เวลา 13.00 -16.00 น. พิธีเปิด เวลา 15.00 -16.00 น.

  วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม  2560
  ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559

  อบรมวิชาการ ค่าย 1 เวลา 08.00 – 18.00 น.

   

  การคัดเลือกตัวแทนศูนย์

  นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้เป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะต้องผ่านการอบรมค่าย 1 และค่าย 2 จากนั้นศูนย์ฯ จะคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนรวมทั้ง 2 ค่าย สาขาวิชาละ 6 คน เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ร่วมกับศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. อื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อสรรหาผู้แทนนักเรียนไปเข้าค่ายโอลิมปิกของ สสวท. และคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป