วิธีสมัครสอบคัดเลือก

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่เพื่อสมัคร  หลังจากบันทึกฟอร์มสมัครแล้วให้พิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อไปชำระเงินกับธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์


ระยะเวลาและการรับสมัคร

กำหนดวันรับสมัครในระหว่างวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2564 โดยสามารถสมัครที่เว็บไซต์ http://www.olympic.sci.ubu.ac.th


ค่าสมัครสอบ

จำนวน 100 บาท ต่อสาขาวิชา


วิธีการชำระเงินค่าสมัคร

ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ สแกนเพื่อจ่ายผ่าน SCB EASY หรือชำระผ่านตู้รับฝากเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยโหลดแบบฟอร์มในการชำระเงินได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อ และชำระภายในวันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564 เท่านั้น หากชำระเงินเกินกำหนด ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนนี้แก่ผู้สมัครและผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์สอบ


การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครสอบ นักเรียนจะต้องชำระค่าสมัครสอบสาขาเดิม ภายในวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 ให้ครบตามจำนวนให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสมัครสาขาใหม่ได้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครสอบ สำหรับสาขาที่ชำระเงินแล้วทุกกรณี


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ

กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้หลังจากที่ยืนยันการชำเงินแล้ว 3 วันทำการ ที่เว็บไซต์ ตรวจสอบรายชื่อ