คุณสมบัติของผู้สมัคร

    เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน  6 จังหวัด  ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี  

คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะสาขา

สาขาวิชา คุณสมบัติของสาขาวิชา
เคมี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 - 5
คณิตศาสตร์ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1 - 5
ชีววิทยา เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 - 5
คอมพิวเตอร์ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1 - 5
ฟิสิกส์ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 - 5
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 - 3  ต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2565 แต่ไม่น้อยกว่า 14 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา อยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ในปีการศึกษา 2564 ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 14 ปี บริบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

หมายเหตุ:
   1 นักเรียนสามารถสมัครได้ไม่เกิน คนละ 2 สาขาวิชา
   2 กรณีต้องการเปลี่ยนสาขาที่สมัครหลังจากยืนยันข้อมูลแล้วผู้สมัครจะต้องชำระเงินสาขาแรกที่สมัครก่อน จากนั้นจึงจะสามารถสมัครสาขาใหม่ได้ ซึ่งต้องให้ทันในเวลาที่กำหนด สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ข้อมูลสาขาแรกที่สมัคร

สถานที่ในการเข้าค่ายอบรม

         1 ศุนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
      ได้แก่ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ม.ต้น และ ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
   2 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
   3 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนอำนาจเจริญ
   4 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
   5 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
   6 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนมุกดาหาร
   7 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
   8 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
   9 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
   10 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ อุบลราชธานี
   11 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

จำนวนที่รับเข้าโครงการ

ค่ายละ ไม่เกิน 35 คน
อบรมที่ศูนย์โรงเรียน โดยครูจากโรงเรียนเป็นผู้สอน