คุณสมบัติของผู้สมัคร

    เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน  6 จังหวัด  ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี  

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะสาขา

สาขาวิชา คุณสมบัติของสาขาวิชา
เคมี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 - 5
คณิตศาสตร์ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1 - 5
ชีววิทยา เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 - 5
คอมพิวเตอร์ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1 - 5
ฟิสิกส์ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 - 5
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - 3 ในปีการศึกษา 2562 ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2548 ถึง 30 ธันวาคม 2549
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2562 ที่เกิดตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2544 เป็นต้นไป และอายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ:
   1 นักเรียนสามารถสมัครได้ไม่เกิน คนละ 2 สาขาวิชา
   2 กรณีต้องการเปลี่ยนสาขาที่สมัครหลังจากยืนยันข้อมูลแล้วผู้สมัครจะต้องชำระเงินสาขาแรกที่สมัครก่อน จากนั้นจึงจะสามารถสมัครสาขาใหม่ได้ ซึ่งต้องให้ทันในเวลาที่กำหนด สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ข้อมูลสาขาแรกที่สมัคร

การมีสิทธิ์สอบของนักเรียน


   1 ศุนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
      ได้แก่ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ม.ต้น และ ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
   2 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
   3 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนอำนาจเจริญ
   4 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
   5 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
   6 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนมุกดาหาร
   7 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
   8 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ อุบลราชธานี
   9 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
   10 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

      นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน  4 จังหวัด  ได้แก่  สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา  สามารถสมัครได้ 1 ศูนย์ดังต่อไปนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนที่ 2  โรงเรียนบุญวัฒนา

จำนวนที่รับเข้าโครงการ

สาขาละ ไม่เกิน 35 คน