สาขาวิชาฟิสิกส์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นายรชานนท์ ไตรยราชปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
2นางสาววริศรา เดชเสนมุกดาหารตอบรับแล้ว
3เด็กชายธนพนธ์ สอดแก้วศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
4เด็กหญิงพิรญาณ์ ภานุมนต์วาทีเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
5นายชนินทร ทองชุมนารีนุกูลตอบรับแล้ว
6นางสาวอุรัสยา งามหอมจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
7นายภูมิไท สันติแสงทองศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
8นายสุเรนทร เสียงหวานจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
9นายวรากร มุกดาประเสริฐจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
10นายกลวัชร สายสวรรค์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
11นายอภิชัย ช่างพิมพ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
12นางสาวสุดารัตน์ อุ่นลุมจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
13นางสาววริศรา มะลิรสจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
14นายณฤทธิ์ ป้องกันจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
15นายธีระศักดิ์ เสดาทองศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
16นายณรงค์ชัย จันทราจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
17นายพิมาน กลางประพันธ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
18นายจักรพรรดิ จันทร์เทเรณูนครวิทยานุกูลตอบรับแล้ว
19นายศิวกร ปามายโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
20เด็กชายพนมไพร บุญสุขจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
21นางสาวรัดเกล้า จ้องสาระจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
22นางสาวกฤติมา ศรีรุณศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
23นายวุฒิชัย เรืองวิไลกฤตย์ศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
24เด็กชายสิทธิศักดิ์ ร่มโพธิ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
25นางสาวลักษณาพร สุราวุธมุกดาหารตอบรับแล้ว
26นางสาวลักษณาพร สุราวุธศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
27นายพรพิพัฒน์ พงษ์ศิริเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
28นายทีปกร แพงเนตรลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
29นายกิตติศักดิ์ ภูมีศรีจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470