สาขาวิชาชีววิทยา

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นายปิยะรัตน์ ลอยลมปทุมราชวงศาตอบรับแล้ว
2นายอนวัช สิถิระบุตรปทุมราชวงศาตอบรับแล้ว
3นางสาวนภัสสร บุญถมพิบูลมังสาหารตอบรับแล้ว
4นางสาวศุภกานต์ แก้วจันดีเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
5นายนรชน อุดมดีเดชอุดมตอบรับแล้ว
6นายนายนนทวัฒน์ ฤทธิแผลงเขื่องในพิทยาคารตอบรับแล้ว
7นางสาวอัญญดา มาลัยยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
8นายนรชน อุดมดีเดชอุดมตอบรับแล้ว
9นางสาวอุษณีย์ อังคุระษีอำนาจเจริญตอบรับแล้ว
10นายกฤตภาส แซ่โง้วจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
11นายกองพล ชำนาญจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
12นายนครินทร์ สระสีโสมจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
13นางสาวสุภัสสร ภาตุบุตรเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
14นางสาวสุภัสสร ภาตุบุตรเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
15นางสาวนันทนา มนต์คาถานาเเกสามัคคีวิทยาตอบรับแล้ว
16นายชิษณุ ครองยุทธจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
17นายกิตติธัช ภูธาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
18นายทรงยศ สุรินทร์ยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
19นางสาวนันทนา มนต์คาถานาแกสามัคคีวิทยาตอบรับแล้ว
20นางสาวศุภลักษณ์ พะโยมเยี่ยมศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470