สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นางสาวศิริกมล ระดาฤทธิ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
2เด็กหญิงสิริภัคณา วราพฤกษ์ศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
3นางสาวอรปรียา ประเสริฐศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
4นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ศรีชาจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
5นายภูชิสส์ เกิดศิริเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
6เด็กชายปัณณวิชญ์ ตั้งกิจศิริโรจน์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
7เด็กชายกรณ์ สุรพัฒน์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
8นายดวงฉลอง เลจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
9เด็กชายสุทธิกานต์ กริชจนรัชเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
10นายพีรดนย์ รากแก่นเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
11เด็กชายรชฏ บุญจิ่มอำนาจเจริญตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
12เด็กชายนิติพัฒน์ จารุอารยนันท์สตรีสิริเกศตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
13นางสาวจาระวี เดชภูมีจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
14นางสาวภานุชญา ปิติธรรมภณเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
15นายรพีภัทร บุญสว่างจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
16นายธีรพงษ์ พลประถมจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
17นายธีรดนย์ อาธิบุตรศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
18เด็กชายศุภวิชญ์ ตรงดีเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
19นายพีระดลย์ สายเคนเดชอุดมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
20นายภาสกร รัศมีทองเบญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
21เด็กหญิงสลิลดา กมลตรีจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
22นางสาวชญานิศ ไข่มุกข์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
23นายภัทรพล บุญแซมศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
24นางสาวไพลิน อาจแก้วลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
25เด็กชายณัฐยศ สุวรรณไตรย์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
26นายพัสกร พนมธีรเกียรติจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
27นางสาวนันท์นภัส สาระบูรณ์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
28นายพัสกร พนมธีรเกียรติจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
29นายพัสกร พนมธีรเกียรติจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
30นางสาวบุญญารัศมิ์ ภูดีจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
31นางสาวรัชฎาภรณ์ กลางประพันธ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหานตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1เด็กชายสกล ธนบริคณห์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
2เด็กชายนนทพันธุ์ สิทธิโชติเลิศภักดีอำนาจเจริญตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
3เด็กหญิงสุชนกาญจน์ โคตท่าค้อยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
4เด็กหญิงงามพิศ ศรีธัญเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
5เด็กหญิงธนพร ชมภูสตรีสิริเกศตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
6เด็กชายวรปรัชญ์ อุทสารเลิงนกทาตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
7เด็กชายศิรชัช พรมภาพจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
8เด็กชายจิรันธนิน เกษียรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
9เด็กชายธนดล ไชยมาตย์อำนาจเจริญตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
10เด็กหญิงจินต์จุฑา ปริปุรณะเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
11เด็กหญิงพรนัชชา เเก้วมณีชัยจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
12เด็กหญิงรุจิรดา ศรีโฉมจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
13เด็กหญิงชลธิชา สมภูงาจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
14เด็กชายมิ่งกมล แก้วพลงามจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
15เด็กหญิงณัฐณี บุญหาญจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
16เด็กหญิงกัญญาภัค เกตุกุลจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
17เด็กหญิงอรียาภัทร กาฬหว้าจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
18เด็กหญิงอรียาภัทร กาฬหว้าจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
19เด็กหญิงกวินทรา วิเศษวงษาศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
20เด็กชายเทอดภูมิ สุวรรณไขศรีมุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
21เด็กหญิงณัฐชยา จันทสนธ์สตรีสิริเกศตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
22เด็กหญิงพิมพกานต์ พลงามจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
23เด็กหญิงพิมพกานต์ พลงามจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
24เด็กชายษุภพ ปัญญาจิตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
25เด็กชายธนันดร ปัญญาโสจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
26เด็กชายญาณภัทร อังฉกรรจ์เขมราฐพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
27เด็กหญิงกรเกศ จิรัปปภาจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
28เด็กหญิงณิชา วัฒนพฤกษชาติสตรีสิริเกศตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
29เด็กชายปธานิน ติยวรนันท์สตรีสิริเกศตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
30เด็กหญิงชัชชนิญ พลีจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
31เด็กหญิงกมลชนก วัฒนาโยธินจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
32เด็กชายมื่งกมล แก้วพลงามจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
33เด็กชายชนกชนม์ เนวะมาตย์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
34เด็กชายนิติภูมิ สิทธิเสนาจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นางสาวนันท์นภัส วิทยาขาวลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
2นายณัฐภัทร เกิดศรีทองยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
3นายภูมิสิทธิ์ สายโสภายโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
4นายอภิสิทธิ์ อำนาจวงศ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
5เด็กหญิงกนกพิชญ์ ไชยคำโรงเรียนยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
6นายหัสดี ลุล่วงยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
7นางสาวปวีณา โททัสสะยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
8นางสาวพัชราภา กิแมนยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
9นายวิรพล สีอ่อนยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
10นายวิรพล สีอ่อนยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
11นางสาวกนกลักษณ์ วารีเวสลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
12นายธนวิชญ์ อยู่พุกจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
13นางสาวปานแก้ว ปัสสาเขมราฐพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
14นายฉัตริน ผาชาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
15นายฉัตริน ผาชาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
16นางสาวอริศรา ลุล่วงยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
17นางสาวอธิยาภรณ์ ลุล่วงยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
18นางสาววินันทยา โสดาจันทร์ลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
19นางสาวกิจรัฐพัส ปัญญาเลิศสิริจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
20นายฐิติเทพ บุตรสาระจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
21นายอภิสิทธิ์ สืบศรียโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
22นางสาวกมลกานต์ คนไวจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
23นายสิทธาดนย์ แป้นพยอมศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
24นายรัชวุฒิ วงศ์บาอำนาจเจริญตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
25นางสาวปราณปริยา ศรีทองมุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
26นางสาวเจตน์สิริ คำภักดียโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
27นางสาววิจิตตรา ศรีวะรมย์เขมราฐพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
28นางสาววิจิตตรา ศรีวะรมย์เขมราฐพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
29นายฐิติเทพ บุตรสาระจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470