สาขาวิชาเคมี

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นางสาวพรรณวรินทร์ ศิริธนดลธาตุพนม
2นางสาวสิริญาดา ส่งเสริมธาตุพนม
3นายณัฐวัฒน์ ธูปสูงเนินนารีนุกูล
4นายนรพิชญ์ รอดทะพรปิยะมหาราชาลัย
5นายจิระวัฒน์ จันสดพังเคนพิทยา
6นายกรวิชญ์ ราชาชาญมุกดาหาร
7นายภุรินท์ รังษีลือคำหาญวารินชำราบ
8นางสาวกชกร หอมกลิ่นวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
9นายกฤตย์ สุนทรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10นางสาวฐิติภา สิมตะมะวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11นางสาวธฤตวัน ทองสถิตย์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
12นายนรัญจ์ โคตรชมภูสตรีสิริเกศ
13นางสาววริศรา ติยวรนันท์สตรีสิริเกศ
14นายคมชาญ เคนอ่อส เบ็ญจะมะมหาราช
15นางสาวยุวรินทร์ เรืองฐานุศักดิ์เบ็ญจะมะมหาราช
16นางสาวลภัสรดา บุญณพัฒน์เบ็ญจะมะมหาราช
17นายวชิรวิทย์ โมกข์ศาสตร์เบ็ญจะมะมหาราช
18นายวริศ อิ่มอาเทศเบ็ญจะมะมหาราช

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นายฉัตรพิชัย เเซ่เตียกันทรลักษ์วิทยา
2นางสาวประภาวรินทร์ สมใจจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
3นางสาวแพรวา ดวงตาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุก ดาหาร
4นายจารุพัจน์ ประภาแก้ววิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
5นายปุญญพัฒน์ อยู่ยงวัฒนาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
6เด็กชายพระนาย เพริดพราววิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
7นายพุฒิพงศ์ นันทธีโรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
8นายพงศ์เดช งามจิตรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
9นายณัฐชนน พิพัฒนสุขวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยมุกดาหาร
10เด็กชายปัญกร จินตนะกุลศรีสะเกษวิทยาลัย
11เด็กชายภัฏ ตั้งจันทรประภาพศรีสะเกษวิทยาลัย
12เด็กชายภัทรบดินทร์ อัครเกศสกุลสตรีสิริเกศ
13เด็กชายภูตะวัน โพธิ์ขาวสตรีสิริเกศ
14นายเตโชดม เหเตโชดมอำนาจเจริญ
15นายศุภชัย จอมใจทิปิฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
16เด็กหญิงชนัญชิดา สมุทรรัตนากรเบ็ญจะมะมหาราช
17เด็กหญิงปาลิดา ก่องดวงเบ็ญจะมะมหาราช
18นางสาวฝณแก้ว แก้วหล่อเบ็ญจะมะมหาราช
19เด็กหญิงศศินันท์ เรืองกิตต์ชัยกุลเบ็ญจะมะมหาราช
20เด็กหญิงอชิรญา ดำริห์เวตวันวิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นายรัฐภูมิ พาชื่นกันทรารมณ์
2นางสาวปานตะวัน ศรีสำราญจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
3นายศิริศักดิ์ นักพรรษานารีนุกูล
4นายกฤษฎา ขาวสะอาดพังเคนพิทยา
5นางสาวกิติญา ศีลโภไคยยโสธรพิทยาคม
6นายณัฐพล ตระกาลจันทร์ลือคำหาญวารินชำราบ
7นางสาวณัฐภัทร สุมาลุย์ลือคำหาญวารินชำราบ
8นายเตชิษฏ์ ศิริวงศ์ลือคำหาญวารินชำราบ
9นางสาวณัฐชยา รัตนโกศลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10นายณัฐวิชญ์ สุภักดิ์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11นายธนพงศ์ สุรางค์กุลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
12นายธนรัตน์ ประไชโยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
13นายนายฐปนรรฆ์ เทพสุวรรณวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
14นางสาวน่านฟ้า สายสมบัติวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
15นางสาวบุญญอร จันทร์นนท์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
16นางสาวกุลปภา จิรัปปภาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
17นายธีรภัทร อ้วนแก้ววิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
18นายสิปปกร ปิยะประสิทธิ์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
19นายอชิรวัฒน์ สลางสิงห์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย มุกดาหาร
20นางสาววลัยวรรณ บุญก้อนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร
21นางสาวปวีณ์กร ลุสมบัติวิทยาศาสตุฬาภรณราวิทยาลัย มุกดาหาร
22นางสาวปานชีวา เพ็งชัยศรีสะเกษวิทยาลัย
23นางสาวปานปรียา เพ็งชัยศรีสะเกษวิทยาลัย
24นางสาวพิมพ์ชนก สืบเสนศรีสะเกษวิทยาลัย
25นางสาวญาณัจฉรา บุตรมาศอำนาจเจริญ
26นายชยุต ธีรลีกุลเบ็ญจะมะมหาราช
27นายเมธิชัย ตั้งเกษมุกดาเบ็ญจะมะมหาราช

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นายนิวัฒน์ ปากหวานคำบกวิทยาคาร
2นางสาวกอบัว ศุภรัชชานนท์ปิยะมหาราชาลัย
3นางสาวรัชนีกร อรัมสัจจากูลลือคำหาญวารินชำราบ
4นายพงศกร แสงนาควิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
5นายภานุวัฒน์ วงศ์พัฒนวุฒิวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
6นายยศสรัล ไชยภักดีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
7นายคิรากร วิทยาวัฒนกุลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
8นางสาวเรข์ณพัศ สุวรรณปริสุทธิ์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
9เด็กชายวัลลภ ทองแก้ววิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10นายยศวิชญ์ วัฒนกุญชรศรีสะเกษวิทยาลัย
11นางสาวนิพาดา สันธนาครสตรีสิริเกศ
12นายอนรรฆ ติยวรนันท์สตรีสิริเกศ
13เด็กชายสร้างบุณ พลาศรีเบญจะมะมหาราช
14นายกิตติปกรณ์ สีนาคเบ็ญจะมะมหาราช
15เด็กหญิงกีรติกา เมโฆเบ็ญจะมะมหาราช
16นายธนกฤต ดวงศรีเบ็ญจะมะมหาราช
17นายธัญพิสิษฐ์ มุขขันธ์เบ็ญจะมะมหาราช
18เด็กหญิงอัณณา นันทสำเริงเบ็ญจะมะมหาราช

สาขาวิชาฟิสิกส์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นายศรศิลป์ชัย พวงนามกันทรลักษ์วิทยา
2นางสาวพัชรพร บรรพตกุดชุมวิทยาคม
3นางสาวสุพรรษา ประวิทย์สิทธิกุลปิยะมหาราชาลัย
4นางสาวทิพย์แพรพรรณ ด้วยโชติมุกดาหาร
5นางสาวบุณยาพร แฝงอาวุธวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
6นางสาวภัฏฐริชา อุดมรัตน์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
7นายกฤตณัฐ กินะรีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
8นายชัชวีร์ แสนสุขหนองสูงสามัคคีวิทยา
9นายยุทธนา น้อยทรงหนองสูงสามัคคีวิทยา
10นางสาวสุภัสสร จันทนัดอำนาจเจริญ
11นายชยธร กมลภากรณ์เบ็ญจะมะมหาราช
12นายนนทพรรษ​ คลังทรัพย์​เบ็ญจะมะมหาราช
13นายปิยสิทธ เตียตระกูลเบ็ญจะมะมหาราช
14นายธนภัทร น้อยคาไพรบึงวิทยาคม

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1เด็กหญิงเบญญาภา ถาวรศิริภัทรยโสธรพิทยาคม
2เด็กหญิงกตเวที สว่างสรีวิทยาศาจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
3เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีคงเพชรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
4เด็กชายก้องภพ เพิ่มไพศาลสกุลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
5เด็กหญิงธันยาพร แสงแดงเขมราฐพิทยาคม
6เด็กหญิงนัฐสุดา สุริยะศรีเขมราฐพิทยาคม
7เด็กหญิงมนตร์พรรณ จันทะเนตรเขมราฐพิทยาคม
8เด็กหญิงชฎาณิศ เลิศอุทัยเบ็ญจะมะมหาราช

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นายธนากร จีนบัวคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
2นายพิริยกร ผลารักษ์นารีนุกูล
3นางสาวสิรินดา ภาวงศ์บ้านแพงพิทยาคม
4นายปฐวีย์ สิรภัทรธนาลัภย์ปิยะมหาราชาลัย
5นางสาวกมลลักษณ์ บัวนิลลือคำหาญวารินชำราบ
6นายนภทีป์ พรมคำน้อยศรีสะเกษวิ
7เด็กหญิงปุษยา ยิ่งประเสริฐศรีสะเกษวิทยาลัย
8นายวีระพงศ์ ญาณวารีศรีสะเกษวิยาลัย
9นายณภทร ศรีสุรักษ์เขมราฐพิทยาคม
10นางสาวธัญลักษณ์ มีมั่งเขมราฐพิทยาคม

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470