สาขาวิชาเคมี

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นางสาวศิรดา ธนากรจักร์ วิทยาศาสตร์จุฒาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
2นางสาวขวัญชนก มัฐผาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
3นางสาวณัฐชา ผาสุขเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
4นายวชิรพงศ์ ยงกุลวณิชเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
5นายวิธวินท์ พิชญาจิตติพงษ์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
6นายอนุชา บุญสุวรรณมุกดาหารตอบรับแล้ว
7นายวรยุทธ วงศ์กมลาไสยยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
8นางสาวเบญญาภา หมื่นมนตรีเรณูนครวิทยานุกูลตอบรับแล้ว
9นางสาวศศิณิฐฌา อุดโทลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
10นางสาวอทิรา วิเศษสุทธิ์ลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
11นางสาววิภาพร จักษุมาลือคำหาญวารินชำรายตอบรับแล้ว
12นายธนกฤต ยมศรีเคนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
13นางสาวกัญญาภัค เกตุกุลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
14นางสาวจุฬาลักษณ์ พงประเสริฐวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
15นางสาวชัชฎาภรณ์ บุญสิตวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
16นางสาวณัฐณิชา อภิสกุลชาติวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
17นางสาวพิราภรณ์ เชาว์สวัสดิกรกุลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
18นายรัฐศักดิ์ มั่งสินวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
19นางสาววลัยพร กุลเกลี้ยงวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
20นายศุภชัย ศิริวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
21นางสาวสุรางค์ฟ้าหอม บุตรศาสตร์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
22นางสาวกวินทรา วิเศษวงษาศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
23นางสาวขวัญแก้ว สุภาพศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
24นางสาวณัชนันท์ ช่วงสกุลศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
25นางสาวธนพร ภัทรทิวานนท์ศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
26นางสาวบวรรัตน์ สำลีศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
27นางสาวปัญญดา ตั้งพิทักษ์ไกรศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
28นางสาวพรชนก พงษ์ทองศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
29นางสาวสวลักษณ์ เชาว์ศิริกุลศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
30นายณัฐศิวัช บุญมาสตรีสิริเกศตอบรับแล้ว
31นายภานุวัฒน์ วงศ์ด้วงอำนาจเจริญตอบรับแล้ว
32นายอรรถพล นะดาบุตรอำนาจเจริญตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดีนารีนุกูลตอบรับแล้ว
2เด็กหญิงกฤติยานี ทองเกลี้ยงเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
3เด็กหญิงจีระนุช สองศรีเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
4เด็กชายดีดี ประดิษฐกุลเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
5นางสาวนันทชพร สุรำไพเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
6นายศุธนานิกร อินอ่อนเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
7นายปัณวัจน์ ชัยปิยะไพศาลมารีย์วิทยาตอบรับแล้ว
8เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดชรร.ราชสีมาวิทยาลัยตอบรับแล้ว
9เด็กชายโชติวัฒน์ บรรจงปรุราชสีมาวิทยาลัยตอบรับแล้ว
10เด็กชายณฐพงศ์ วินัยชาติศักดิ์ราชสีมาวิทยาลัยตอบรับแล้ว
11เด็กชายธิติ สันติลินนท์ราชสีมาวิทยาลัยตอบรับแล้ว
12เด็กชายธีรัตม์ สันติลินนท์ราชสีมาวิทยาลัยตอบรับแล้ว
13นางสาวสุพัฒนา การรัตน์วิทยาศาสตร์จุฬาถรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
14เด็กชายธนวิชญ์ จันปุ่มวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตอบรับแล้ว
15เด็กหญิงกชกร คล่องเเคล่ววิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
16นางสาวกมลชนก ชูคำสัตย์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
17นายเจตน์สฤษฎ์ อุทุมทองวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
18นายธนกฤต ใจประสงค์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
19นายไธพัตย์ ล้อธนวิจิตรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
20เด็กหญิงชวิศา ธนากูลพงศ์สุรนารีวิทยาตอบรับแล้ว
21เด็กหญิงธนัญชนก ทีฆรัตนมงคลสุรนารีวิทยาตอบรับแล้ว
22นางสาวเบญฑิญา เขียวโพธิ์สุรนารีวิทยาตอบรับแล้ว
23เด็กหญิงปริยากร ตั้งวิไลเสถียรสุรนารีวิทยาตอบรับแล้ว
24นายติณห์ณพัตร เจียมตระกูลสุรวิทยาคารตอบรับแล้ว
25เด็กชายปุณณกาญจน์ กาบยุบลสุรวิทยาคารตอบรับแล้ว

สาขาวิชาชีววิทยา

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นายธนกร ศรีละพรมกำแพงตอบรับแล้ว
2นางสาวจุฑารัตน์ หาญณรงค์ธาตุพนมตอบรับแล้ว
3นายฤทธิชา ประเสริฐบุณฑริกวิทยาคารตอบรับแล้ว
4นายกันตพิชญ์ พรมสุเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
5นายข้าว ผลโยญเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
6นายชลพิศุทธิ์ เตียตระกูลเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
7นายณัฐชนน วงษ์ละสินเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
8นางสาวธมลวรรณ รักษาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
9นางสาวนัยดา สายโรจน์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
10นางสาวเกษร ลำงามปทุมราชวงศาตอบรับแล้ว
11นางสาวฟ้าประทาน สง่างามปทุมราชวงศาตอบรับแล้ว
12นายไชยวัฒน์ พนมวัฒนศักดิ์ปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
13นางสาวปฏิพร พรหมวงศ์ปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
14นายปวเรศ ชมภูแก้วปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
15นายพชร นึกชมปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
16นางสาวชลธิชา สืบศรียโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
17นายเอกรักษ์ บางศิริเรณูนครวิทยานุกูลตอบรับแล้ว
18นางสาวนิจชยา ตรีผลาลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
19นายปรเมศวร์ กลางมงคลลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
20นางสาวพัชรินทร์ เกาะแก้วลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
21นางสาวชลธิชา สมภูงาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
22นางสาวณภัทร จักรวงศ์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
23นายณัฐพงศ์ อภัยโสวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
24นายนฤเบศ ภิญโญดุลยเจตวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
25นางสาวปรียาภัทร บุ่งวิเศษวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
26นายพนมไพร บุญสุขวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
27นางสาวพิมพกานต์ พลงามวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
28นางสาวสกุลกาญจน์ พงษ์คำวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
29นายสหวรรธก์ ปัตลาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
30นายเสกสรรค์ แคนลาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
31นายอภิสิทธิ์ กอบุญวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
32นางสาวชมพูนุช ชิงจันทร์อำนาจเจริญตอบรับแล้ว

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นางสาวอัจฉราภรณ์ อัศวภูมิจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
2นายวรพล รังษีนารีนุกูลตอบรับแล้ว
3เด็กชายธนกฤต ลีลาดยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
4นายจักรพรรดิ เดชนอกโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
5นายอัธศฎายุท ถิ่นเซโปนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
6นายธรรมฤทธิ์ ผิวทนลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
7นายพงศ์ประวีณ์ รัตนศรีลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
8นายรชต วงใหญ่ลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
9นายธนกฤต พันสีมาวิทยศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
10เด็กชายศิรชัช พรมภาพวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
11เด็กหญิงชลลนันท์ ศรีสนั่นวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
12นางสาวณัฐกาญจน์ ตรั่นวันวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
13เด็กชายธนกฤต ซุนเฟื่องวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
14นายธิติวัฒน์ ทับทะมาศวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
15นายธีระวุฒิ ภวภูตานนท์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
16นางสาวปราถนา เลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
17นางสาวปาริตา นาวารีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
18นายพชรพงศ์ สุภาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
19นายวรุตม์ ทองศรีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
20นายวัชรพล ตรีสัตยสกุลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
21นางสาววิลาสินี ใจภักดีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
22นายศิวกร ชุติพรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
23นายปรเมษฐ์ เชื้อทองศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
24นายภาณุวัฒน์ ธรรมคงศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
25นางสาวพิชชากร ชลอวงษ์สตรีสิริเกศตอบรับแล้ว

สาขาวิชาฟิสิกส์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นางสาวทิพย์ลัดดา กาหลงเขื่องในตอบรับแล้ว
2นายกรวิชญ์ เจือจันทร์เดชอุดมตอบรับแล้ว
3นายเขษมศักดิ์ แก้วสงค์เดชอุดมตอบรับแล้ว
4นางสาวกวินทรา สรรศรีเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
5นางสาวงามพิศ ศรีธัญเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
6นายธนชัย เรืองภาสกรเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
7นางสาวธัญชนก พิริยะธนาพงศ์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
8นายพจน์ จิตพิลาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
9นายศศินทร์ นนทภายโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
10นายณัฐวัฒน์ จันทร์ต๊ะบุญโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
11นายปองภพ ด้ามทองลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
12นางสาวพรหมพร แสงพันธุ์ลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
13นายพีรดนย์ รากแก่นลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
14นายจิรภาค พุฒทองวิทยาศาสตร์จุฬาภรณมุกดาหารตอบรับแล้ว
15นายธีรภัทร รัตนวงค์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
16นายบุญญฤทธิ์ สมจิตรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
17นายพัสกร ขลิบบุรินทร์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
18นางสาวสุชนกาญจน์ โคตท่าค้อวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
19นายสุดขอบฟ้า บุญทวีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
20นายกิตติเชษฐ์ ดังธนกุลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
21นางสาวณภัทร อนันต์ก้านตงวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
22นายสิทธิศักดิ์ ร่มโพธิ์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
23นางสาวอุรัสยา งามหอมวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
24นายธนพนธ์ สอดแก้วศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
25นายปุลวัชร ทัดเทียมศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
26นายกฤษฎา ป้องกันอำนาจเจริญตอบรับแล้ว
27นางสาวกิติรัตน์ สารธิมาอำนาจเจริญตอบรับแล้ว
28นายขุมทรัพย์ ผิวอ่อนอำนาจเจริญตอบรับแล้ว
29นายธนดล ไชยมาตย์อำนาจเจริญตอบรับแล้ว

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1เด็กชายเจษรินทร์ จิตวรวิสุทธิ์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
2เด็กหญิงปาณิสรา ตั้งกิจศิริโรจน์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
3เด็กชายปิยพัทธ์ ทองโสเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
4เด็กชายวณัฐ จินตนะกุลเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
5เด็กชายชาญชัย จำนรรจ์สิริมุกดาหารตอบรับแล้ว
6เด็กชายกิตติภพ ผุดผ่องยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
7เด็กหญิงธัญชนก สุนทรพิธโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
8เด็กชายณฐพงศ์ สาระบาลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาตอบรับแล้ว
9เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ สมศรีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
10เด็กหญิงกวินธิดา ศรีสำอางค์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
11เด็กหญิงกานต์สิริ สมคิดวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
12เด็กหญิงชนนิกานต์ บุทธิจักรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
13เด็กหญิงนลินนิภา บุญสอนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
14เด็กหญิงอรปรียา บุพศิริวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
15เด็กชายกฤตย์ สุนทรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
16เด็กหญิงสุพิชญา ฤทธิ์มนตรีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
17เด็กชายรชต โอษะคลังศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
18เด็กชายภูรินท์ รังษีสตรีสิริเกศตอบรับแล้ว
19เด็กหญิงศิริกัลยา อุ่นเรือนสตรีสิริเกศตอบรับแล้ว
20เด็กหญิงศุภาวีร์ บรรเทิงสตรีสิริเกศตอบรับแล้ว

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นายยุทธการ มารัตน์นารีนุกูลตอบรับแล้ว
2นายรัชต์ชวิศ รฐาดีชัยโชคนิธินารีนุกูลตอบรับแล้ว
3เด็กหญิงจินต์จุฑา ปริปุรณะเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
4นายณัชภัค พวงสุขเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
5นางสาววรรณภา ลาพิมพ์ปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
6เด็กหญิงปิยมาศ จันทองมัธยมตระการพืชผลตอบรับแล้ว
7นายหทัยณรงค์ นวลพงษ์มัธยมตระการพืชผลตอบรับแล้ว
8นางสาวพรกนก ยาวะโนภาสยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
9นายวรปรัชญ์ นามมั่นยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
10นางสาวกัญชนา เปรมทาลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
11นายจิรวัฒน์ เสวะนาลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
12นางสาวพิพรรธตา บุญงอกลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
13นายกิตติศักดิ์ จันทะวัตรเลิงนกทาตอบรับแล้ว
14นายบุริศฐ์ โมระดาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
15เด็กชายภูมิตะวัน ศรีบุระศรีเมืองวิทยาคารตอบรับแล้ว
16นายขจรศักดิ์ ดาวเรืองศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
17นายขัตติยะ นวลศิริศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
18นายนรวีร์ วงค์ละครศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
19นายนิติธร พรหมพิลาสตรีสิริเกศตอบรับแล้ว
20นายปธานิน ติยวรนันท์สตรีสิริเกศตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470