กรุณาเลือกศูนย์ตอบรับตามศูนย์อบรมที่มีรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่าย1 ปีการศึกษา 2562

1. ดาวน์โหลดไฟล์ตอบรับได้ที่นี่
2. สำหรับศูนย์ต่อไปนี้ให้ส่งแบบตอบรับทางอีเมล์หรือแฟกส์ที่ระบุในแบบตอบรับ
 1. ศูนย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์
 2. ศูนย์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ค่าย 1 สาขาเคมี
 3. ศูนย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ค่าย 1 สาขาชีววิทยา
 4. ศูนย์โรงเรียนอำนาจเจริญ ค่าย 1 สาขาชีววิทยา
 5. ศูนย์โรงเรียนมุกดาหาร ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์
 6. ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์
 7. ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ค่าย 1 สาขาคอมพิวเตอร์
 8. ศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ค่าย 1 สาขาคอมพิวเตอร์

 1. ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ค่าย 1 สาขาดาราศาสตร์และสาขาคณิตศาสตร์(รายชื่อผู้ตอบรับ )
 2. ศูนย์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ค่าย 1 สาขาวิชาเคมี( รายชื่อผู้ตอบรับ )
 3. ศูนย์โรงเรียนบุญวัฒนา ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์( รายชื่อผู้ตอบรับ )

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470