เกี่ยวกับศูนย์สอวน.

ข้อมูลการสมัคร

กิจกรรมของศูนย์

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์

สามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบและสนามสอบ
ได้ที่เมนู "ตรวจสอบรายชื่อ" โดยใส่เฉพาะเลขที่ใบสมัคร


ได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook