โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตอบรับค่าย 2/2565 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2565 (เพิ่มเติม)

หมดเวลาตอบรับแล้ว

ตรวจสอบรายชื่อผู้ตอบรับค่าย 2/2565

©2022-2023 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470